Loading...

Documentation, Informaiton & Knowledge

2023, No. 6 Date of publication:10 November 2023
  
Viewpoint and Perspective
XIE Tian, QIU Lin, LI Yutong, LUO Yin, LIU Pan
2023, 40 (6): 6-9,30. doi: 10.13366/j.dik.2023.06.006
Abstract ( 386 ) PDF(266KB) ( 464 )
Special Article: Interview with Global iDeans(7)
Academic Focus: Data Governance
PAN Yuchen, HU Wei, YANG Jianliang, XU Lu, LU Xiaobin
2023, 40 (6): 42-51, 67. doi: 10.13366/j.dik.2023.06.042
Abstract ( 195 ) PDF(358KB) ( 228 )
Professional Education
DUAN Yufeng, SHANG Duxin
2023, 40 (6): 52-60. doi: 10.13366/j.dik.2023.06.052
Abstract ( 264 ) PDF(322KB) ( 241 )
Library, Document & Communication
Intelligence, Information & Sharing
WANG Fang, WEI Zhonghan, LIAN Zhixuan
2023, 40 (6): 98-111. doi: 10.13366/j.dik.2023.06.098
Abstract ( 231 ) PDF(439KB) ( 276 )
Knowledge, Learning & Management
CONG Ting, FENG Siqi, LI Xiang, GAO Yuanzhuo
2023, 40 (6): 140-148, 111. doi: 10.13366/j.dik.2023.06.140
Abstract ( 149 ) PDF(371KB) ( 174 )
Annual Contents
2023, 40 (6): 149-152.
Abstract ( 192 ) PDF(232KB) ( 248 )