Loading...

Documentation, Informaiton & Knowledge

2023, No. 5 Date of publication:10 September 2023
  
Special Article
Special Topic: Digital Academic Infrastructure in the AI Era
ZHANG Tongyang, WANG Chuhan, YU Chao, XU Jian
2023, 40 (5): 39-49. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.039
Abstract ( 258 ) PDF(435KB) ( 290 )
Academic Focus(1): Operation and Use of Public Data
LIU Zhi, YU Shiyang
2023, 40 (5): 50-57. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.050
Abstract ( 237 ) PDF(374KB) ( 173 )
YANG Zhong, YI Lei
2023, 40 (5): 58-67,126. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.058
Abstract ( 146 ) PDF(412KB) ( 105 )
Academic Focus(2): Artificial Intelligence Generated Content(AIGC)and Publishing
ZHANG Xinxin, DING Jingjia
2023, 40 (5): 68-76. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.068
Abstract ( 242 ) PDF(398KB) ( 610 )
Library, Document & Communication
WANG Wentao, HOU Jingyu, QIAN Pengbo, SONG Tianxiao, XIE Yangqun
2023, 40 (5): 107-117. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.107
Abstract ( 167 ) PDF(439KB) ( 142 )
Intelligence, Information & Sharing
LI Tingting, ZHOU Shasha, CHEN Yuangao, YANG Shuiqing
2023, 40 (5): 127-136. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.127
Abstract ( 212 ) PDF(368KB) ( 214 )
LIU Yifan, HAO Zhe, ZHANG Tong, YANG Wanqi, ZHANG Xiaofei
2023, 40 (5): 137-147. doi: 10.13366/j.dik.2023.05.137
Abstract ( 181 ) PDF(473KB) ( 247 )