Loading...

Documentation, Informaiton & Knowledge

2024, No. 2 Date of publication:10 March 2024
  
Papers on Invitation
Application Scenario of "Data Elements×"
ZHU Qinghua, WANG Xi, ZHAO Yuxiang
2024, 41 (2): 13-17. doi: 10.13366/j.dik.2024.02.013
Abstract ( 203 ) PDF(259KB) ( 164 )
Academic Focus: Artificial Intelligence Generated Content (AIGC)Governance
DENG Shengli, WANG Fan, WANG Haowei
2024, 41 (2): 28-38,149. doi: 10.13366/j.dik.2024.02.028
Abstract ( 113 ) PDF(545KB) ( 122 )
Library, Document & Communication
CHEN Chuanfu, JIANG Zike, WU Gang, CHEN Yi, WU Dan, YANG Siluo
2024, 41 (2): 50-59. doi: 10.13366/j.dik.2024.02.050
Abstract ( 69 ) PDF(385KB) ( 98 )
Intelligence, Information & Sharing
XUE Jie, LI Hanyu, WU Zhenxin
2024, 41 (2): 100-109. doi: 10.13366/j.dik.2024.02.100
Abstract ( 67 ) PDF(492KB) ( 80 )
ZANG Guoquan, ZHANG Panpan, CHAI Wenke, LIANG Yaodi
2024, 41 (2): 110-120. doi: 10.13366/j.dik.2024.02.110
Abstract ( 45 ) PDF(413KB) ( 48 )
Knowledge, Learning & Management