Loading...

Documentation, Informaiton & Knowledge

2023, No. 4 Date of publication:10 July 2023
  
Papers on Invitation
Niels Peter Thomas
2023, 40 (4): 6-9. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.006
Abstract ( 216 ) PDF(1137KB) ( 144 )
Interpretation and Practice of the Spirit of the 20th National Congress of the CPC:Public Cultural R
TANG Cheng, LIU Xiaoxia, WANG Chunying
2023, 40 (4): 10-18,31. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.010
Abstract ( 171 ) PDF(510KB) ( 170 )
HONG Fanglin, GONG Jiaoteng
2023, 40 (4): 19-31. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.019
Abstract ( 180 ) PDF(521KB) ( 272 )
Academic Focus(1):Artificial Intelligence Generated Content (AIGC)Governance
MO Zuying, PAN Daqing, LIU Huan, ZHAO Yueming
2023, 40 (4): 32-40. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.032
Abstract ( 421 ) PDF(530KB) ( 511 )
Academic Focus(2):Digital Reverse Mentoring for the Elderly
SHENG Manyu, WANG Jun, ZHU Xixi, ZHANG Pengyi
2023, 40 (4): 52-61. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.052
Abstract ( 217 ) PDF(386KB) ( 173 )
Library, Document & Communication
ZHOU Hongyu, CHEN Haixia
2023, 40 (4): 72-80. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.072
Abstract ( 114 ) PDF(432KB) ( 64 )
FU Xiwen, HUANG Siya
2023, 40 (4): 99-110,121. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.099
Abstract ( 238 ) PDF(430KB) ( 310 )
Intelligence, Information & Sharing
QIN Fen, GUO Hailing
2023, 40 (4): 122-133,152. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.122
Abstract ( 137 ) PDF(631KB) ( 113 )
CHEN Ting, ZHU Yongdi, DUAN Yaoqing
2023, 40 (4): 134-144. doi: 10.13366/j.dik.2023.04.134
Abstract ( 153 ) PDF(495KB) ( 258 )