Loading...

Documentation, Informaiton & Knowledge

2023, No. 3 Date of publication:10 May 2023
  
The "Library, Information and Archives Management" Discipline Review Group of Academic Degrees Committee of the State Council
2023, 40 (3): 6-12. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.006
Abstract ( 236 ) PDF(603KB) ( 220 )
DING Botao, CHEN Cai, GAO Feng, LU Yong, GE Liang, SHENG Xuefeng, CHEN Dingquan
2023, 40 (3): 13-24. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.013
Abstract ( 301 ) PDF(330KB) ( 229 )
AN Lu, CHEN Miaomiao, ZHENG Yajing
2023, 40 (3): 25-37,51. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.025
Abstract ( 143 ) PDF(913KB) ( 126 )
ZHAO Chen, LIN Chen, ZHOU Jinlai, GAO Zhonghua
2023, 40 (3): 52-61. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.052
Abstract ( 193 ) PDF(394KB) ( 115 )
LI Chunqiu, ZHANG Meng, ZHANG Qian, SONG Jia, ZHAO Shengnan
2023, 40 (3): 62-71. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.062
Abstract ( 277 ) PDF(400KB) ( 172 )
GUO Yajun, LI Shuai, ZHANG Xindi
2023, 40 (3): 83-92. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.083
Abstract ( 174 ) PDF(439KB) ( 216 )
WANG Ping, WANG Ting, CHEN Hong
2023, 40 (3): 93-103, 160. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.093
Abstract ( 116 ) PDF(442KB) ( 64 )
XIA Lixin, HU Pan, LIU Kunhua, ZHAI Shanshan
2023, 40 (3): 116-128. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.116
Abstract ( 172 ) PDF(527KB) ( 118 )
HUO Chaoguang, HUO Fanfan, WANG Wanru, YU Qianrong, YANG Guancan
2023, 40 (3): 129-138. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.129
Abstract ( 195 ) PDF(392KB) ( 117 )
WANG Shuwen, XU Yuanjie, MU Mengdi, LU Xiaoli, WU Dengsheng
2023, 40 (3): 139-148. doi: 10.13366/j.dik.2023.03.139
Abstract ( 161 ) PDF(435KB) ( 84 )