Loading...

Documentation, Informaiton & Knowledge

2023, No. 2 Date of publication:10 March 2023
  
LU Wei, LIU Jiawei, MA Yongqiang, CHENG Qikai
2023, 40 (2): 6-9. doi: 10.13366/j.dik.2023.02.006
Abstract ( 1651 ) PDF(291KB) ( 2762 )
JIANG Tingting, TIAN Huiyi, XU Yanrun, FU Shiting
2023, 40 (2): 10-19. doi: 10.13366/j.dik.2023.02.010
Abstract ( 378 ) PDF(725KB) ( 486 )
DENG Shengli, QIAN Qianwen, XIA Sudi, WANG Fan
2023, 40 (2): 57-64. doi: 10.13366/j.dik.2023.02.057
Abstract ( 171 ) PDF(450KB) ( 386 )
WANG Di, ZHOU Lihong, QUAN Qian, WANG Zengmin
2023, 40 (2): 93-104. doi: 10.13366/j.dik.2023.02.093
Abstract ( 135 ) PDF(444KB) ( 110 )
ZHANG Guangyao, SHAO Wenjun, XIE Weixi, JIANG Chunlin, WANG Xianwen
2023, 40 (2): 105-116. doi: 10.13366/j.dik.2023.02.105
Abstract ( 123 ) PDF(463KB) ( 162 )
ZHENG Bili, HOU Jianhua
2023, 40 (2): 131-140. doi: 10.13366/j.dik.2023.02.131
Abstract ( 190 ) PDF(385KB) ( 162 )